Informacje o sprzedawcy:

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Psychoterapii Relacja Karolina Drelich

Adres: Aleja Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin

e-mail: drelichkarolina@wp.pl

tel 600037776

NIP: 2810001133

REGON: 363979066

NR KONTA BANKOWEGO: ING Bank Śląski 70 1050 1559 1000 0092 5646 3291

Cena i waluta: brutto,  złoty

Opis usług: w zakładkach na stronie

Informacja o dostępnych formach płatności: gotówka, przelew, terminal płatniczy, Dotpay

Brak kosztów dostawy – usługa wykonywana na miejscu w gabinecie terapeuty  lub za pomocą bezpłatnych aplikacji umożliwiających bezpieczne połączenie internetowe

 

Rejestracja on-line:

Rejestracji i płatności on-line można dokonywać tylko i wyłącznie, gdy wybieracie Państwo konsultację lub inną formę pomocy świadczoną przez neuropsychologa i psychoterapeutę – Karolinę Drelich.

Pozostali specjaliści oferujący swoje usługi na stronie www.relacjaszczecin.pl prowadzą niezależną praktykę specjalistyczną i współpracują z gabinetem na zasadzie umowy B2B, a co za tym idzie samodzielnie dokonują rejestracji swoich pacjentów i prowadzą własne rozliczenia księgowe. Ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.

 

Regulamin:

 1. Rodzaj i zakres świadczonych usług:

– W gabinecie Relacja udziela się następujących form pomocy: psychoterapia, porada i konsultacja psychologiczna, diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna dziecka, diagnoza i terapia neuropsychologiczna, metoda Tomatisa – trening słuchowy, socjoterapia, trening umiejętności społecznych.

– Zakres usług zależny jest od potrzeb klienta, jest ustalany indywidualnie.

– Należy pamiętać, iż w przypadku usługi adresowanej do osób niepełnoletnich w pierwszym spotkaniu ze specjalistą muszą uczestniczyć rodzice dziecka (oboje) lub opiekunowie prawni Pierwsza konsultacja obywa się bez udziału dziecka. Jest to czas na zebranie wywiadu i dobór metody pracy do potrzeb dziecka.

 1. Dostępne formy płatności, dostawy:

W gabinecie można dokonywać płatność gotówką, przelewem, z użyciem terminala płatniczego i Dotpay.

Klient nie ponosi kosztów dostawy – usługi wykonywane są na miejscu w gabinecie terapeuty lub za pomocą bezpłatnych aplikacji umożliwiających bezpieczne połączenie internetowe (w tym przypadku klient musi posiadać dostęp do Internetu).

 1. Termin realizacji zamówienia:

– Usługi realizowane są w terminie wskazanym w rejestratorze internetowym lub w innym terminie określonym za porozumieniem klienta i terapeuty przy pomocy innego nośnika komunikacji: email, telefon, komunikator internetowy. Gabinet nie prowadzi rejestracji nowych pacjentów w siedzibie.

– Po dokonaniu rezerwacji terminu klient zobowiązany jest dokonać opłaty za 1 wizytę za pomocą Dotpay, lub przelewem tradycyjnym (w tytule proszę wpisać datę konsultacji, imię i nazwisko konsultowanego).

– Po dokonaniu opłaty termin wizyty zostaje zatwierdzony przez specjalistę.

– Brak wpłaty w przeciągu 24h od momentu dokonania rezerwacji terminu skutkuje anulowaniem rejestracji.

– Rezerwacje odwołane poniżej 24 h przed ustalonym terminem są w pełni płatne i nie podlegają zwrotowi.

– Kolejne wizyty mogą byś rezerwowane i opłacane w gabinecie specjalisty  –  po podpisaniu stosownego kontraktu regulującego warunki współpracy specjalisty i klienta.

 1. Ewentualne ograniczenia w realizacji usług:

Realizacja usługi może nie odbyć się z nagłych przyczyn niezależnych od terapeuty – w tej sytuacji terapeuta zobowiązuje się dokonać klientowi zwrotu poniesionych kosztów za umówioną usługę – jeśli zapłacił przed sesją.

W gabinecie zainstalowano szybkie łącze internetowe, jednakże terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego. Klienci, którzy nie mają warunków do prowadzenia rozmowy on-line proszeni są o umówienie wizyty w gabinecie terapeuty.

 1. Polityka zwrotów w tym prawo do odstąpienia umowy:

Koszty usługi podlegają zwrotowi tylko i wyłącznie, gdy usługa się nie odbyła a klient o nieobecności poinformował na 24 h przed terminem realizacji zaplanowanej usługi lub gdy realizacja usługi została odwołana przez terapeutę. Zmiana terminu rejestracji możliwa jest najpóźniej na 24 h przed umówionym spotkaniem. Rezerwacje odwołane lub przeniesione na kolejny termin poniżej 24 h przed ustalonym terminem są w pełni płatne i nie podlegają zwrotowi.

 1. Tryb składania i rozpatrywania reklamacjiReklamacji podlega transakcja płatnicza w sytuacji, gdy poprana kwota nie jest adekwatna do kosztów wynikających z cennika usług. O takiej sytuacji klient informuje właściciela gabinetu na piśmie lub poprzez e-mail. Właściciel ocenia zasadność reklamacji w przeciągu 7 dni a następnie na piśmie ustosunkowuje się do reklamacji. Jeśli reklamacja okazuje się być zasadna środki wynikające z nadpłaty są zwracane w przeciągu 24 h od momentu przekazania decyzji w sprawie reklamacji klientowi.W sytuacji, gdy klient dokonał płatności w formie przelewu tradycyjnego a wymagana kwota nie wpłynęła na konto bankowe właściciela gabinetu klient zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie dokonania przelewu na piśmie w przeciągu 7 dni od momentu poinformowania klienta o braku wpływu środków pieniężnych za wykonaną usługę. Właściciel gabinetu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przelewie leżące po stronie klienta. Aktualne dane na temat nr konta, na które należy uiścić zapłatę znajdują się na stronie internetowej. W sytuacji dokonania nadpłaty, kwota nadpłaty zostaje zwrócona na konto bankowe, z którego dokonano przelewu.

  Usługi wykonane w gabinecie i sesje on-line nie podlegają reklamacji. Psycholog dokłada starań aby pomoc udzielana była w sposób profesjonalny z zachowaniem merytorycznych standardów i zgodnie z kodeksem etycznym zawodu. Posiada kompetencje i doświadczenie gwarantujące wysoki poziom usług. Subiektywna ocena pacjenta co do wartości udzielonej pomocy nie jest podstawą do dochodzenia zwrotów kosztów. W sytuacji, gdy klient ma zastrzeżenia co do usług udzielanych przez specjalistę może dochodzić swoich spraw na drodze cywilnej.

 2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

Warunki płatności, zwrotów kosztów za konsultacje jednorazowe są określone w niniejszym regulaminie. W przypadku terapii długoterminowych klient otrzymuje kontrakt terapeutyczny na e-email lub w formie papierowej i po zapoznaniu się z zasadami kontraktu i ich akceptacji podpisany egzemplarz odsyła/przekazuje terapeucie.

 1. Zasady gwarancji i rękojmi:
  Specjalista posiada wykształcenie poświadczone dyplomem, bogate doświadczenie zawodowe. Zrzeszony jest w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Podlega pod Sąd Koleżeński.

  Psychoterapeuta poddaje oferowane i zatwierdzone przez pacjenta usługi procesowi superwizji za wiedzą i zgodą pacjenta (zawartą w kontrakcie terapeutycznym), zapewniając pacjentowi anonimowość (w trakcie superwizji, superwizora obejmuje tajemnica zawodowa.

 2. Wskazanie produktów dla których odstąpienie od umowy będzie niemożliwe:
  Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadku wszystkich zaplanowanych i umówionych usług – poniżej 24 h w przypadku konsultacji jednorazowych. Odstąpienie od umowy w przypadku usług wykonywanych systematycznie i długoterminowo reguluje kontrakt lub umowa z klientem zawierana na piśmie w trakcie konsultacji w gabinecie specjalisty.
 3. Polityka prywatności:Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Psychoterapii Relacja Karolina Drelich szanuje i przestrzega prawa pacjentów i klientów do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla pacjentów i klientów na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje oraz w jaki sposób centrum dba o ochronę danych osobowych.Polityka Cookies (zakładka na stronie)

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO, zwane dalej “RODO”) informuję, iż: Administratorem danych osobowych pacjenta jest Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Psychoterapii Relacja Karolina Drelich, zwany dalej “psychoterapeutą”.
  2. W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie pod numerem 600037776 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej drelichkarolina@wp.pl .
  3. Dane pacjenta będą przetwarzane w celu:
   1. w celu   zawarcia  i  wykonywania  umowy  o prowadzenie  psychoterapii lub innych usług świadczonych przez psychoterapeutę, co jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest pacjent lub do podjęcia działań na jego żądanie osoby, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  co  jest  prawnie uzasadnionym interesem administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   3. dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe, w tym takie jak dane o stanie zdrowia, stosowanej obecnie lub w przeszłości farmakoterapii, informacje o korzystaniu obecnie lub w przeszłości z konsultacji u specjalistów z różnych dziedzin, informacje biograficzne dotyczące pacjenta oraz jego rodziny, istotne dla powodzenia realizacji ustalonych usług – np.: o pochodzeniu, rodzinie,) będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu należytej realizacji usługi przez psychoterapeutę.
   4. Dane osobowe pacjenta mogą zostać udostępnione:
  • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, np. zewnętrznemu podmiotowi prowadzącemu księgowość na rzecz administratora, dostawcy usług hostingowych w zakresie poczty elektronicznej, innym podmiotom świadczący usługi na rzecz administratora;
  • innym ustalonym z pacjentem specjalistom prowadzącym leczenie pacjenta (np.: psychiatra) lub podmiotom – również w zakresie danych wrażliwych, o ile została wyrażona zgoda w tym zakresie.
  1. Dane osobowe pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  2. Dane będą przechowywane przez okres 3 (jeżeli nie została wystawiona faktura imienna na rzecz pacjenta) lub 5 lat (jeżeli została wystawiona faktura imienna na rzecz pacjenta) od zakończenia wykonania umowy.
  3. Pacjent posiada prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te przysługują w sytuacjach określonych przez przepisy RODO oraz ustaw krajowych.
  4. Pacjent ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna że przetwarzanie jego danych narusza przepisy rozporządzenia. Psychoterapeuta ma obowiązek do ustosunkowania się do skargi w ciągu 30 dni od momentu wniesienia skargi. W sytuacji, gdy psychoterapeuta uzna ją za uzasadnioną z punktu widzenia rozporządzenia, albo pacjent to udowodni, psychoterapeuta ma obowiązek dostosować uzasadnione nieprawidłowości w procedurach przetwarzania danych, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.
  5. Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy.
  6. Podanie przez pacjenta danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi oraz z brakiem możliwości realizacji usługi przez psychoterapeutę. Odmowa podania danych wrażliwych może mieć wpływ na jakość świadczonej usługi.
  7. Pacjent może wycofać zgodę poprzez osobiste złożenie wycofania zgody lub poprzez przesłanie jej na adres korespondencyjny psychoterapeuty.
  8. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl