Porada psychologiczna:

            Porada psychologiczna jest formą jednorazowej pomocy nastawioną na rozwiązanie problemu zgłaszanego przez pacjenta, rodzinę i bliskich. Warunki rozmowy i kontaktu kreowane są w taki sposób, ażeby gwarantowały poczucie bezpieczeństwa i swobodę rozmowy. Porady odnoszą się do różnych problemów o podłożu psychicznym.

Konsultacje psychologiczne:

            Konsultacja jest oceną stanu psychicznego pacjenta. Efektem  konsultacji jest diagnoza oparta o standaryzowane testy psychologiczne (testy osobowości, ocena funkcji poznawczych, inteligencji itp.). Może decydować o kontynuowaniu pomocy psychologicznej, psychoterapii lub wskazywać na konieczność konsultacji z innym specjalistą (np. neurologiem, psychiatrą). Może być także sposobem na lepsze poznanie własnego potencjału (np. cechy osobowości, preferowane sposoby radzenia sobie ze stresem, samoocena, iloraz inteligencji, zdolności poznawcze).

            Z konsultacji mogą korzystać również rodzice i prawni opiekunowie dzieci – celem tego typu konsultacji jest ocena poprawności oddziaływań wychowawczych oraz uzyskanie zaleceń jak należy postępować z dzieckiem lub nastolatkiem.

            Konsultacja służy także specjalistom, którzy chcą zasięgnąć profesjonalnej opinii, czy ich oddziaływania
są prawidłowe. Specjaliści mogą liczyć na merytoryczne wskazówki do dalszej pracy.

 

Podsumowując w Gabinecie Relacja można korzystać z:

  • Porad dotyczących zgłaszanych problemów,
  • Konsultacji w kierunku oceny stanu psychicznego, kwalifikacji do psychoterapii i innych form pomocy,
  • Konsultacji wychowawczych dla rodziców,
  • Konsultacji dla nauczycieli i specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.