Diagnoza psychologiczna powstaje w oparciu o analizę wyników badania standaryzowanym, uznanym naukowo narzędziem psychometrycznym. Diagnoza psychologiczna powinna stanowić element diagnozy medycznej. Uwzględnienie wyników badania psychologicznego podczas medycznego diagnozowania pacjenta prowadzi do opracowania całościowego obrazu problemów, doboru odpowiednich narzędzi terapeutycznych, znacznie podnosi prawdopodobieństwo sukcesów w terapii.

            Cel diagnozy uzależniony jest od problemów zgłaszanych przez pacjenta. Zasadnicze cele diagnozy to między innymi:

 • rozwijanie świadomości pacjenta, wskazywanie zasobów,
 • wskazanie przyczyn problemów,
 • ocena zdrowia psychicznego,
 • określanie sprawności funkcji psychicznych,
 • dobór odpowiednich metod terapeutycznych i planowanie terapii.

            Diagnozę psychologiczną powinien przeprowadzać psycholog z doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym (wiele profesjonalnych narzędzi wymaga posiadania certyfikatu lub dodatkowych uprawnień). W gabinecie możliwa jest diagnoza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Proces diagnostyczny rozpoczyna się od zebrania wywiadu klinicznego (koszt jak za konsultację). Czas trwania diagnozy uzależniony jest od badanego problemu. Pacjent jest informowany o planowanym czasie trwania i rodzaju badania podczas wywiadu (pierwsze spotkanie). Poniżej wyszczególniono obszary diagnozy, którymi się zajmujemy.

Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza dzieci i młodzieży:

 • Diagnoza funkcjonalna typu PEP-R, MFED dzieci z zaburzeniami w rozwoju
  oraz dzieci wysokiego ryzyka zaburzeń w rozwoju (istnieje możliwość opracowania indywidualnego programu terapeutycznego za dodatkową opłatą),
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka do 0 do 6 lat,
 • Diagnoza lateralizacji,
 • Diagnoza kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży,
 • Diagnoza gotowości szkolnej,
 • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • Diagnoza w kierunku dysleksji, dyskalkulii,
 • Diagnoza inteligencji, funkcji poznawczych,
 • Diagnoza zaburzeń lękowych, emocjonalnych,
 • Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży,
 • Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum Autyzmu,
 • Diagnoza w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej ADHD,
 • Diagnoza w kierunku zaburzeń opozycyjno-buntowniczych,
 • Diagnoza psychologiczna dzieci chorych somatycznie,
 • Ocena uwagi słuchowej w kierunku terapii metodą Tomatisa.

Diagnoza rodziny:

 • Diagnoza jakości komunikacji,
 • Ocena zadowolenia z życia rodzinnego,
 • Diagnoza stylu przywiązania,
 • Diagnoza postawy członków rodziny,

Diagnoza osób dorosłych:

 • Badanie podstawowych funkcji poznawczych (badanie przesiewowe),
 • Badanie funkcji wykonawczych,
 • Diagnoza funkcji wzrokowych,
 • Badanie funkcji językowych,
 • Diagnoza inteligencji,
 • Diagnoza słuchu, uwagi słuchowej, centralnego przetwarzania słuchowego ( w kierunku terapii metodą Tomatisa),
 • Diagnoza temperamentu i osobowości (określenie profilu osobowościowego lub diagnoza w kierunku zaburzeń osobowości),
 • Diagnoza emocji, zaburzeń lękowych, depresji.