Celem diagnozy neuropsychologicznej jest ocena występowania deficytów funkcji  poznawczych.

Diagnoza skierowana jest do osób, które:

  • doznały uszkodzenia neurologicznego na skutek wypadku, urazu, guza mózgu, padaczki, udaru i innych zaburzeń układu krążenia, u których podejrzewa się pojawienie lub rozwój procesów otępiennych mózgu lub innych chorób mogących mieć wpływ na ośrodkowy układ nerwowy,
  • dzieci i młodzieży u których stwierdzono ADHD, dysleksję, dyskalkulię, dysgrafię, lub inne problemy natury neuropsychologicznej,  mające przełożenie na występowanie trudności szkolnych .

Ponadto diagnoza neuropsychologiczna może być pomocna osobom, które obserwują u siebie trudności natury poznawczej, problemy z koncentracją – dzięki diagnozie możliwe jest stwierdzenie, czy trudności doświadczane przez pacjenta mieszczą się w tzw. normie, czy też może wymagają działań terapeutycznych stymulujących deficytowe funkcje.

Zadaniem diagnosty jest przeprowadzenie wywiadu i dobór odpowiednich narzędzi diagnozy neuropsychologicznej.

W trakcie diagnozy badany wykonuje szereg działań, które pozwalają zaobserwować występowanie i nasilenie problemów. Ocenie poddawana jest m. in. pamięć, uwaga, koncentracja,  myślenie, zdolności wykonawcze itp.

Na podstawie diagnozy sporządza się plan terapii neuropsychologicznej i dobiera określone działania terapeutyczne.

Terapia neuropsychologiczna to systematyczne działanie, które ma na celu usprawnienie obszarów deficytowych, przywrócenie utraconej funkcji lub przeciwdziałanie szybkiej regresji możliwości poznawczych, wykonawczych pacjenta.  Częstotliwość i czas trwania terapii zależy od nasilenia problemu i podatności na działania terapeutyczne. W pracy z pacjentami ćwiczymy m. in.:

  • pamięć,
  • uwagę i zdolność do koncentracji,
  • myślenie,
  • zdolności językowe,
  • zdolności percepcyjne,
  • złożone procesy poznawcze: abstrahowanie, działania artmetyczne
  • funkcje wykonawcze: zdolność do planowania działania,  nadzorowania i realizacji planu, rozwiązywanie problemów.

Postępy w terapii są oceniane w oparciu o standaryzowane narzędzia diagnozy neuropsychologicznej lub próby kliniczne opracowane na potrzeby terapii neuropsychologicznej.