Karolina Drelich

 • Koordynator Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Psychoterapii RELACJA
 • psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
 • tel. 600 037 776

 

Katarzyna Kozłowska

 • psycholog, psychoterapeuta
 • tel. 501 140 117

 

Monika Szmid

 • psycholog, psychodietetyk
 • tel. 512 938 901

 

Edyta Kabat 

 • logopeda
 • tel. 697 226 340

 

Magdalena Dereń

 • oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
 • tel. 602 492 764