Diagnoza logopedyczna ma na celu ocenić, czy i w jakim zakresie dziecko wymaga interwencji logopedycznej. Podczas diagnozy logopeda ocenia: sprawność narządów artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego. Ocenia prawidłowości i nieprawidłowości w artykulacji. Bada jak rozwija się mowa bierna i czynna. Może także dokonać oceny: percepcji słuchowej (słuchu fonematycznego i fonemowego oraz pamięci słuchowej), percepcji wzrokowej (analizy wzrokowej, syntezy wzrokowej, pamięci wzrokowej), koordynacji wzrokowo-ruchowej, lateralizacji.

Terapia logopedyczna:

Ma miejsce w sytuacji, gdy stwierdzono, iż dziecko wymaga systematycznej, cyklicznej pomocy logopedycznej. Zazwyczaj dziecko uczęszcza na terapię raz lub dwa razy w tygodniu. Zajęcia trwają około 45 minut. Są nastawione na specyficzne potrzeby danego dziecka.

Gabinet logopedyczny:

gabinet logopedyczny