• Koordynator Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Psychoterapii RELACJA
 • psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
 • tel. 600 037 776

 

Ukończyłam psychologię o spec. psychologia kliniczna. Ponadto jestem absolwentką pedagogiki, socjologii ogólnej oraz doradztwa psychospołecznego. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym ukończyłam szkolenie z zakresu socjoterapii oraz rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Korzystam ze wsparcia superwizorów z PTPD. Nadal rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Posiadam przygotowanie do pracy indywidualnej jak i grupowej. W pracy psychoterapeutycznej identyfikuję się z podejściem psychodynamicznym.

Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą uzyskałam w placówkach oświatowych i świetlicy środowiskowej . Zanim zostałam psychologiem pracowałam jako  nauczyciel edukacji przedszkolnej i pedagog. Prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne dla młodocianych sprawców przestępstw w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Pracowałam z osobami dorosłymi, przewlekle chorymi somatycznie w Domu Pomocy Społecznej „DKiPZS” w Szczecinie. Współpracowałam ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”. Należałam do zespołu psychologów i psychoterapeutów Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego, w którym zajmowałam się poradnictwem psychologicznym dla osób dorosłych i psychoterapią indywidualną. Pracowałam jako psycholog w Tęczowym Przedszkolu i Centrum Psychologiczno-Terapeutycznym Synergia. Prowadziłam autorskie szkolenia z zakresu psychologii.

Aktualnie łączę pracę psychologa i psychoterapeuty w ramach praktyki prywatnej i współpracy z instytucjami. W prywatnym gabinecie Centrum Relacja prowadzę psychoterapię osób dorosłych i dzieci w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. W pracy z dorosłymi kieruję się założeniami modelu TFP – terapii skoncentrowanej na przeniesieniu. Pracując z dziećmi inspiruje się zasadami „Settingu w pudełku”, wykorzystuję techniki mentalizacji.

Prowadzę także konsultacje psychologiczne dotyczące problemów rozwojowych i wychowawczych dla rodziców i prawnych opiekunów. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Posiadam uprawnienia do stosowania i dysponuję najnowszymi standaryzowanymi narzędziami do diagnozy, będącymi gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego opinii lub diagnozy psychologicznej.

Współpracuję z Niepubliczną Integracyjną Szkołą Podstawową „Szkoła z Pasją”, pełnię funkcję psychologa szkolnego oraz trenera umiejętności społecznych. Prowadzę TUS dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju i dzieci przejawiających problemy w obrębie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

W pracy psychologa wykorzystuję tradycyjne metody terapii psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto stosuję metody takie jak: Tomatis ® , Biofeedback, myGaze Eyetracking ® (okulografia).

Wiedzę z zakresu diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej rozwijam poprzez naukę na  studiach podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej.

Społecznie angażuje się w działania Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Pełnię funkcję przewodniczącej Szczecińskiego Oddziału Terenowego nr 23 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Kieruję się zasadami kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty.

 

Wybrane szkolenia i warsztaty

 • Sensomotoryka i trening słuchowy – fundamentem w pokonywaniu trudności w uczeniu się, BIOMED Wrocław
 • Pozytywna dyscyplina w pracy pedagoga i psychologa, Szczecin
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP, nr uprawnień 3863/IN99/2018, Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska
 • System diagnostyczny SAT – posługiwanie się w praktyce diagnostycznej Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami centralnymi – Uprawnienia diagnostyczne nr 2/eL/SAT PTPiP, Gdańsk
 • Tomatis ® Praktyk – szkolenie w Warszawie, Cetryfikat Metody Tomatisa ® Tomatis Developpment Luksemburg
 • EEG Biofeedback I stopnia, Promyk Słońca Wrocław
 • Terapia ręki – trudności grafomotoryczne dzieci, ZCDN Szczecin
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole, WODN Łódź
 • Miej to z głowy – jak dbać o kondycję psychiczną nauczycieli, ZCDN Szczecin
 • Wprowadzenie do metody superwizji, certyfikat superwizora szkolnego, Instytut Edukacji Pozytywnej Warszawa
 • SLI – Specyficzne Zaburzenia Językowe, Wiedza i Praktyka Warszawa
 • Zajęcia rozwijające komunikację – tworzenie indywidualnych zestawów do porozumiewania się, ZCDN Szczecin
 • Uprawnienia diagnostyczne – Skala Inteligencji Stanford Binet 5, nr uprawnień 4/11/10/17/SB5, PTPiP Gdańsk
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, ZCDN Szczecin
 • Uprawnienia diagnostyczne – Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – certyfikowany diagnosta rozwoju dziecka (nr certyfikatu 51/7475/2016), szkolenie prowadzone przez dr M. Gehrke, wykładowcę Akademii Rehabilitacji Rozwojowej w Monachium, Promyk Słońca Wrocław
 • Diagnoza osobowości – MMPI-2 w diagnozie psychologicznej, prowadzący – Marek Matkowski (autor podręcznika MMPI do diagnozy osobowości)
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej OUPiS ZNP Szczecin
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, profil psychoedukacyjny PEP-R – praktyczne umiejętności diagnostyczne, Progress Wrocław
 • Studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży: Szczecińskie Centrum Psychodynamiczne, Szczecin
 • Dwa intensywne, 10-dniowe treningi wakacyjne organizowane przez KCP dla uczestników Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży
 • Cykl warsztatów z zakresu socjoterapii i psychoterapii w ramach studium: Diagnoza socjoterapeutyczna i psychoterapeutyczna; Kontakt terapeutyczny; Komunikacja, trening interpersonalny; Fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące; Elementy terapii indywidualnej i grupowej; Elementy profilaktyki uzależnień; Rysunek w pracy terapeutycznej, psychorysunek; Teoria i zastosowanie psychodramy; Elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji; Psychoprofilaktyka; Poradnictwo kryzysowe; Mechanizmy uzależnień; Diagnoza przyczyn i objawów zaburzeń zachowania u dziecka; Przygotowanie i realizacja sytuacji korekcyjnej; Organizacja systemu pomocy dziecku i rodzinie
 • Wprowadzenie do mediacji środowiskowych, rodzinnych, Polites Szczecin
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, Szczecin
 • Przyjaciele Zippiego – program promujący zdrowie emocjonalne małego dziecka, Szczecin
 • Wypalenie zawodowe nauczyciela – metody przeciwdziałania, Impuls Szczecin
 • Szkolenie dla koordynatorów zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, CP-P Szczecin
 • Procedura stosowania „Niebieskiej Karty”, Impuls Szczecin
 • Pierwsza Pomoc, , M&D Profesjonalne Szkolenia Szczecin
 • Nauka przez zabawę. Zabawa bawi, uczy wychowuje. Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem, Szczecin
 • Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem Creative, Sopot
 • Warsztat metodyczny „Dziecięca matematyka” prowadzony przez Ewę Zielińską, ODN Szczecin
 • Kurs kurs języka migowego – I stopień TPG Szczecin

 

Autorskie szkolenia przygotowane dla instytucji, firm

 • Podmiotowe podejście do Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – indywidualizacja pracy w kontakcie z Seniorami
 • Indywidualny plan wsparcia – rola opiekuna pierwszego kontaktu
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Mobbing w miejscu pracy. Charakterystyka zjawiska, konsekwencje, metody przeciwdziałania
 • Depresja poporodowa – warsztat praktyczny dla specjalistów
 • Trening kompetencji miękkich
 • Techniki radzenia sobie ze stresem – warsztaty
 • Stosowanie wybranych form socjoterapii – warsztaty
 • Skuteczna komunikacja – warsztaty
 • Trening asertywności –warsztaty
 • Komunikacja z dzieckiem w wieku przedszkolnym – warsztaty dla rodziców
 • Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci – warsztaty dla rodziców
 • Kolejne dziecko w rodzinie z perspektywy „starszaka” – warsztaty dla rodziców
 • Komunikacja z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym – aspekt interpersonalny